Algemene voorwaarden Podium onder de Toren

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Podium onder de Toren en een bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor eenieder die een voorstelling bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Podium onder de Toren heeft gesloten.

Lidmaatschappen

Voor € 7 per persoon per jaar kunt u lid worden van vereniging Podium onder de Toren.

Een lidmaatschapsjaar loop van 15 mei tot en met 14 mei van het volgende jaar.

Opzeggen van een lidmaatschap kan schriftelijk (per brief of e-mail) naar ledenadministratie@podiumonderdetoren.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 mei voorafgaand aan de start van het nieuwe lidmaatschapsjaar doorgegeven te zijn.

Per lidmaatschap krijgt u € 2 korting op de reguliere kaartprijs.

Voorstellingen

De reservering voor een voorstelling is pas definitief als de betaling van de reservering is voldaan.

Na betaling ontvangt u per mail een toegangsbewijs.

Het toegangsbewijs dient u voor aanvang van de voorstelling te tonen bij binnenkomst van de zaal.

Als een bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of retour gegeven. Er vindt geen restitutie van het toegangsbewijs of overige kosten plaats.

Als een voorstelling uitverkocht is, hanteren we een wachtlijst. U kunt zich telefonisch of per e-mail (kaartverkoop@podiumonderdetoren.nl) op de wachtlijst laten plaatsen. Als er kaarten retour worden aangeboden koppelen wij u, met toestemming van beide partijen, aan de verhinderde bezoeker om de kaarten over de nemen. Wij behandelen dergelijke verzoeken op volgorde van binnenkomst.

Annulering voorstelling door Podium onder de Toren

In geval van annulering van de voorstelling informeren wij hierover zo spoedig mogelijk degene die een toegangsbewijs hebben gekocht persoonlijk per mail.

Tevens plaatsen wij een bericht over de annulering op onze website en social media.

In geval van definitieve annulering zal de toegangsprijs worden terugbetaald.

In geval van verplaatsing van de voorstelling blijven de toegangsbewijzen geldig op de nieuwe datum.

Indien de bezoeker niet in de gelegenheid is om op de nieuwe datum te komen, kan verzocht worden tot restitutie van het aankoopbedrag.

In elk geval van annulering zullen de degene die toegangsbewijzen hebben gekocht voor betreffende voorstelling over de in dat geval geldende mogelijkheden persoonlijk worden geïnformeerd.

Tijdens de voorstelling

Gedurende de voorstelling is de bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de geldende fatsoensregels. De bezoeker is verplicht de instructies van de medewerkers van Podium onder de Toren op te volgen.

Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen of instructies handelt, kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker recht op vergoeding van zijn toegangsbewijs en/of overige kosten.
De toegang kan in dit geval voor onbepaalde of bepaalde tijd worden ontzegd.

Binnen het gebouw geldt een rookverbod.

Het verblijf van de bezoeker in het gebouw is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Podium onder de Toren is alleen aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Podium onder de Toren en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor Podium onder de Toren verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer en het e-mailadres van de bezoeker, die door Podium onder de Toren worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van Podium onder de Toren opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen en mailings. De bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van mailings. Podium onder de Toren verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid, te vinden op de website van Podium onder de Toren.

Contact

Bij vragen, opmerkingen, klachten of complimenten verzoeken wij u contact met ons op te nemen via kaartverkoop@podiumonderdetoren.nl of via één van de andere contactgegevens genoemd op onze website www.podiumonderdetoren.nl

In alle gevallen zullen wij u een antwoord sturen op uw mail. Wij doen ons uiterste best u binnen een week een reactie te sturen.

Indien u geen antwoord heeft ontvangen, is uw mail niet goed bij ons aangekomen en verzoeken wij u nogmaals contact met ons op te nemen.

Versie juni 2022