Privacybeleid

Privacy beleid van Vereniging Podium onder de Toren

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Podium onder de Toren (p.a. Zuideinde 87, 1843 JG Grootschermer. KvK: 40635865), verwerkt van haar leden, sponsoren en bezoekers.

Indien u lid wordt van Vereniging Podium onder de Toren, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging Podium onder de Toren verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ledenadministrateur die bereikbaar is via ledenadministratie@podiumonderdetoren.nl

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging Podium onder de Toren en voor welk doel
2.1.De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam en indien van toepassing bedrijfsnaam (sponsoren);
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer(s) en
d) e-mailadres(sen).

2.2 Vereniging Podium onder de Toren verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie, het administreren van sponsoren alsmede het registeren van gegevens van bezoekers van onze voorstellingen.
a)  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uaangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over voorstellingen van Vereniging Podium onder de Toren,
c) uw bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt in het kader van de door u gesloten overeenkomst voor sponsoring van Vereniging Podium onder de Toren.

2.3  Vereniging Podium onder de Toren deelt geen persoonsgegevens met derden en past geen geautomatiseerde data-analyses toe.

2.4  Vereniging Podium onder de Toren kan uw naam en e-mailadres gebruiken om u een e-mail nieuwsbrief te sturen voor Vereniging Podium onder de Toren. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen
Vereniging Podium onder de Toren verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vereniging Podium onder de Toren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vereniging Podium onder de Toren gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1  Via de ledenadministratie van Vereniging Podium onder de Toren kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging Podium onder de Toren zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop Vereniging Podium onder de Toren uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@podiumonderdetoren.nl.
5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter via voorzitter@podiumonderdetoren.nl.

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd door het bestuur van Vereniging Podium onder de Toren. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Juni 2018